top of page
Onderwijs
Netherlands Flag

Mens & Economie.

Onderwijs

Sinds 1901 kent Nederland een leerplicht. Sindsdien zijn er wijzigingen aangevoerd in onze wetten waarin vandaag iedereen tot en met 18 jaar verplicht is om naar school te gaan. Op die manier heeft Nederland het analfabetisme zo goed als 

weggewerkt. God zij dank, want zonder educatie heeft Nederland en de rest van de westerse wereld geen ontwikkelingen kunnen doormaken van innovatie op verschillende terreinen, waar educatie de grondslag voor is.


Ons onderwijssysteem is vandaag niet perfect. Zo voeren docenten van alle lagen van verschillende onderwijsinstanties al jaren demonstraties tegen de overheid vanwege (in hun oogpunt) de slechte salarissen die zij ontvangen in verhouding tot het werk die zij verrichten. Nu kun je deze kwestie vanuit twee visies bekijken. Zijn de salarissen van docenten voldoende in verhouding tot de positie die zij beschikken, maar moet de hoge werkdruk aangepakt worden? Of krijgen docenten te weinig betaald voor de hoge werkdruk en verdienen ze het om meer geld te krijgen? Als we kijken naar de salarisschalen van het voortgezet onderwijs dan is dat volgens Rijksoverheid tussen de 3.500 als startsalaris en loopt op tot ruim 7.000 euro. Dit salaris geldt ook voor het basisonderwijs. Op het eerste gezicht zijn de lonen dus vrij goed. De gemiddelde docent verdient gemiddeld of hoger gemiddeld ten opzichte van het nationaal inkomen. Over de werkdruk valt er wel veel te zeggen, want ondanks dat de salarissen niet het probleem zijn, krijgen docenten een enorm takenpakket binnen hun werk. Denk aan vergaderingen, administratie, voorbereiding van lessen en het nakijkwerk van toetsen. Dit kost allemaal ontzettend veel tijd en vaak moeten docenten tijdens hun privétijd het werk thuis inhalen. Het is de taak van de koepelorganisaties waar een school onder valt, het schoolbestuur en het Ministerie van Onderwijs dat hier toezicht op houdt, om hier in overeenstemming structurele veranderingen in te brengen in het voordeel van de werkdruk van de docent.


Ook de grootte van de klassen spelen een rol in de kwaliteit van ons onderwijs. De meeste klassen op de middelbare school bestaan uit 30 tot 32 leerlingen. Een grote groep als er maar één docent voor de klas staat, waarvan gegarandeerd kan worden dat een deel van de klas weinig tot geen aandacht krijgt. Zeker de leerlingen die verlegen zijn of weinig weten over de stof en geen vragen te stellen. De docent kan nooit alle leerlingen in de klas controleren en evenveel aandacht geven. Kleinere klassen zijn dus een belangrijke stap in een kwalitatiever onderwijs. Hierbij moet het lerarentekort de belangrijkste factor worden om op te lossen. Voor kleinere klassen heb je meer leraren nodig, want er komen meer klassen.


Verder kijken we ook naar de andere kant, de student. Daar gaat het namelijk uiteindelijk om. Studenten vormen de volgende generatie van de beroepsbevolking en kwalitatieve docenten zijn nodig om hen zo goed mogelijk op weg te helpen. Hierbij speelt ook de financiële situatie een rol. Nederland kende tot 2015 een basisbeurs. Alle studenten kregen toen een vast bedrag per maand om de opleiding te kunnen betalen. Vandaag krijgen alleen studenten van de laagste inkomensklassen (ouders die weinig verdienen) een aanvullende beurs. Alle andere studenten in Nederland moeten sinds 2015 lenen, met de belofte dat het de grote besparing door afschaffing van de basisbeurs in de kwaliteit van onderwijs geïnvesteerd zou worden. Wij zijn na bijna 8 jaar hier weinig van terug. Ook heeft de het Ministerie van Onderwijs zich teveel gefocust op de professionalisering van docenten in plaats van het verkleinen van de klassen. Ook onder verschillende peilingen laten studenten weten weinig te hebben gemerkt van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs, terwijl de schulden in de tussentijd alleen maar oplopen. Een basisbeurs moet terugkomen van onze beweging.


Naast openbaar onderwijs kent Nederland ook bijzonder onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld christelijke en islamitische scholen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op basis van een religie of ideologie (dat parallel is met onze wetgeving) een school kan openen. Gelukkig is dit ook grotendeels goed vastgelegd in de wet sinds 2020 en daarna een jaar later is er de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, waarin technisch gezien iedereen een school kan oprichten. Wij willen dit recht graag waarborgen. Wel moet hier een strenge handhaving op komen en de inspectie moet dezelfde procedures voor deze scholen hanteren als in openbare scholen, om de achterstanden weg te werken. Ook is de radicalisering in christelijke en islamitische scholen iets waar op gecontroleerd moet worden. Er moeten duidelijke afspraken komen tussen het schoolbestuur, koepelorganisatie (mocht de school eronder vallen) en het Ministerie van Onderwijs.
Onze scholen worden steeds verder gedigitaliseerd. Eerst hadden we krijtborden, nu zijn het smartboards. Pen en papier was de normale gang van zaken, maar nu lijken steeds meer scholen voor laptops, computers en zelfs digitale toetsen te gaan. Onze beweging houdt van innovatie en digitalisering is goed voor de verbetering van onderwijskwaliteit. Wel zoeken wij altijd de balans op en dit geldt ook voor het onderwijs. Uren lang achter een scherm staren is niet gezond. Leerlingen zijn minder sociaal met elkaar, maar ook de relatie tussen leerling en docent verzwakt. Alles gaat toch digitaal. Ook zitten er in veel scholen geen vergrendeling op privacy schendingen en websites die ongeschikt zijn zoals porno. Wij willen dat elke school een vergrendelingssysteem opstelt om dit soort zaken op te lossen. Ook willen we dat er bijvoorbeeld 2x per week de laptops weggelegd worden en leerlingen gewoon weer met pen en papier schrijven. Dit blijft namelijk belangrijk, omdat schrijven effectiever is in het opnemen van informatie dan typen.


Verder is het erg belangrijk dat op HBO’s en vooral universiteiten naar alle meningen geluisterd wordt. Wij willen dat er in de klas tussen leerlingen en docent een open debat kan worden gevoerd, waarin alle meningen en ideeën met elkaar uitgewisseld mogen worden. Ook als de ideologie of mening van een student niet in lijn is met die van de docent of de universiteit zelfs. Helaas horen wij veel situaties, waarin leerlingen eruit worden gezet vanwege een politiek standpunt of meningen die afgekapt worden, omdat de leraar er niets van wil horen. Wij zijn tegen een cancel cultuur en alle ideeën, ideologieën en standpunten van links tot rechts, progressief en conservatief zijn welkom in het onderwijs. Laten we de verbinding zoeken met elkaar en de overeenkomsten aan elkaar koppelen. Onderwijs is niet alleen het volgen van een les, je huiswerk maken en een toets afleggen. Onderwijs is een levenswijze, waarin we kennis en innovatie uitwisselen, waarin leerlingen en docenten dagelijks van elkaar kunnen leren om een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze maatschappij. We doen het samen.


Oplossingen:

Salarissen in het voortgezet onderwijs verhogen ten opzichte van het basis onderwijs
Docenten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs verdienen maandelijks tussen de 3.500 en 7.200 euro, afhankelijk van de leeftijd, diploma en ervaring. Onze beweging vindt het oneerlijk dat leraren op het voorgezet onderwijs net zo veel betaald kunnen krijgen als een leraar op een basisschool. Het salaris van een docent moet afhankelijk zijn van de scholing en kwaliteiten. Hoewel wij voorstander zijn voor verhoging van de lonen voor alle docenten, vinden we wel dat er een kloof moet zijn tussen die van het voortgezet onderwijs en de basisschool. Wij willen de salarissen van docenten in het voortgezet onderwijs verhogen, waarmee het vooral gaat om eerstegraads docenten ten opzichte van tweedegraads docenten.


Inzetten op kleinere klassen en professionalisering docenten
Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 heeft de overheid zich gefocust op de professionalisering van docenten. Het standpunt dat werd ingenomen is om docenten kwalitatief te verbeteren, zodat ze de grote klassen beter aankonden. Dit is een foute manier van denken. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in kleinere klassen. De meeste klassen kennen een groep van tussen de 20-25 leerlingen in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn dit er meestal tussen de 30-32 leerlingen en in hogescholen en universiteiten zijn ze vaak niet veel kleiner. Een kleinere klas betekent meer aandacht voor de individuele leerling en daarmee hoeven de normen voor professionalisering van docenten niet meer zo hoog te worden. Hierbij horen wel een lager werkdruk en meer docenten om dit te bewerkstelligen.


Hoge werkdruk docenten aanpakken
Al jarenlang gaan veel docenten de straat op om te demonstreren tegen de hoge werkdruk. De meeste docenten moeten namelijk niet alleen maar les geven en toetsen afleggen. Er komen veel vergaderingen (vaak niet inhoudelijk en dus onnodig) daarbij kijken, administratie, rapporten en andere taken die aan docenten worden meegegeven. Dit leidt er vaak toe dat veel leraren in hun privétijd nog bezig zijn met schoolwerk. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk te hoog is en niet meer verhoudt tot het loon dat zij verdienen. Sterker nog, voor veel docenten gaat het niet eens om het geld. Zij vinden dat ze redelijk verdienen, maar dat ze simpelweg meer willen overhouden voor hun privéleven. En daarin hebben ze helemaal gelijk. Een docent hoort zich te gedragen als een leerkracht en niet als multitasker. We willen hiervoor meer ondersteunend personeel in scholen om alle bijzaken over te nemen die nu aan het lot van docenten zijn overgelaten. Ook is het belangrijk dat vakbonden betrokken worden bij dit soort zaken om de situatie van docenten overzichtelijk neer te kunnen zetten bij het schoolbestuur en de overkoepelende organisatie.


Basisbeurs herinvoeren
De meeste leerlingen belanden sinds 2015 in de schulden. Dit komt door het ingevoerde leenstelsel. Voor leerlingen van de laagste inkomensklassen is een uitzondering gemaakt door een aanvullende beurs in te voeren. Zij krijgen dit geld na het behalen van de diploma als cadeau en hoeven dus niets terug te betalen (net als de basisbeurs). Alle andere leerlingen moeten het geld na de opleiding terugbetalen. De belofte die dit het kabinet destijds maakte, was dat de besparing op de kosten van de basisbeurs benut zouden worden om het onderwijs kwalitatief te verbeteren. In 2022 hebben de meeste leerlingen nog altijd weinig vooruitgang gemerkt en dit geldt overigens ook voor docenten. De klassen zijn groot, de werkdruk is hoog, de kwaliteit van de lessen zijn hetzelfde gebleven, waaronder ook de digitalisering valt. Verder is het nog überhaupt vrij onduidelijk waar de overheid precies in geïnvesteerd heeft. Wij zien de rechtmatigheid van het afschaffen van de basisbeurs dus niet in verhouding tot de niet-zichtbare verbetering van het onderwijs en leerlingen met schulden. De basisbeurs moet weer terugkomen.


Bijzonder onderwijs stimuleren door strikte controle
Vrijheid van religie is voor deze beweging erg belangrijk. In het bijzonder onderwijs krijgen leerlingen dit ook. Op een islamitische school kun je als leerling les krijgen over de islam en op een katholieke school over het christendom. Dit recht moet gewaarborgd blijven en mag niet ingeperkt worden. Wel is het belangrijk dat controles van de inspectie serieus worden genomen om eventuele radicalisering tegen te gaan. Bijzondere scholen horen dus ook transparant te zijn over de schoolcultuur en lesgeving.


Vergrendeling op digitalisering onderwijs
Uit een artikel van het NOS in 2019 komt er een incident naar voren waarin een docent naar porno zat te kijken tijdens de les. De leerlingen zagen dit via de beamer en dit leidde uiteindelijk tot ophef. Dit kan vandaag helaas nog op de meeste scholen gebeuren. Toegang tot ongewenste websites, spelletjes of ander materiaal dat niet gerelateerd is aan onderwijs. Dit is het grote nadeel van digitalisering. Wij willen dat leerlingen beschermd worden door in iedere school een vergrendelingssysteem door te voeren op apps en websites die de concentratie of veiligheid in het onderwijs kunnen belemmeren.


Geen cancelcultuur of woke in het onderwijs
Voor het BARV zijn alle meningen, standpunten en ideeën welkom in het onderwijs. De reden dat we naar school gaan is zodat we kennis en informatie kunnen uitwisselen. Dit hoeft dus zeker niet eenzijdig te zijn vanuit docent richting leerling. Wij willen dat er in klassen vaker een open debat gevoerd kan worden waarin er naar elkaar geluisterd wordt. Een cancelcultuur is iets wat wij dus ook echt verafschuwen. Hetzelfde geldt voor woke of LBTQ gerelateerde zaken tijdens de lessen of binnen de schoolcultuur. Scholen hebben de taak om onderwijs te geven en daar horen dit soort politieke ideeën niet bij.
- Speciaal onderwijs extra steunen
- Zelfde wet en regelgeving onderwijs

Residential Homes

Wonen

Door de politieke keuzes van het kabinet en de geopolitieke situatie is Nederland de afgelopen jaren in een woningcrisis beland. De zoveelste crisis in Nederland. Eind 2022 is vastgesteld dat Nederland ongeveer 400.000 woningen tekort komt. Dit vinden wij als beweging heel vreemd, aangezien dit soort zaken echt niet complex hoeven te zijn. Het is alleen vreemd dat de kabinetten van Rutte keer op keer tegenstrijdige beleidsplannen opstellen die uiteindelijk tot de huidige 

Wonen

woningcrisis hebben geleid. Het zit namelijk zo. Nederland neemt ongeveer zo’n 100.000 vluchtelingen op per jaar (gebaseerd op het migratiesaldo van 2021, 107.000) die hier goedgekeurd worden. Jaarlijks worden er rond de 70.000 woningen gebouwd per jaar. We komen jaarlijks, dus door de immigratie, al een paar tienduizend woningen tekort per jaar. Verder is het zo dat statushouders altijd voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Hierdoor worden de wachtlijst voor de Nederlanders op een sociale huurwoning dus steeds langer. Dit kan inmiddels oplopen richting 10 tot 15 jaar, zonder uitzonderingen. We krijgen dus te maken met een situatie waarin er te weinig woningen zijn voor Nederlanders, waar ze ook nog eens geen recht op hebben, omdat de statushouder de woning heeft gekregen. Dit geldt voornamelijk voor allochtonen die hier zwaar door worden getroffen, omdat 75% van de allochtone gemeenschap in een sociale huurwoning gevestigd is. Ook volgende generaties, die vaak een mbo opleiding volgen, kunnen een koopwoning zich niet permitteren. Een sociale huurwoning is dus de uitweg, maar vanwege het voorrangsbeleid aan statushouders worden ook allochtonen benadeeld in het huidige immigratiebeleid en daarmee dus ook echt alle Nederlanders.


Verder is het zo dat de overheid er ook niet voor kiest om meer woningen bij te gaan bouwen. Dit komt door het huidige stikstofbeleid. Daarin staat dat Nederlanders minder stikstof moeten gaan uitstoten. Daarvoor zijn al maatregelen genomen zoals het verlagen van de maximum snelheid op snelwegen, strengere eisen richting boerenbedrijven, maar ook op woningbouw. Een voorbeeld in 2022 is de rechtbank in Haarlem, die uitspraak deed over dat er geen nieuwe huizen bijgebouwd konden worden in het gebied vanwege het stikstofbeleid. Die gaven zelfs aan dat de snelheidsverlaging op wegen, gebaseerd op twee onderzoeken, dat het stikstofneerslag juist is toegenomen door de snelheidsverlaging.


We zitten als land dus vast in politieke beleidsvisies, die tegenstrijdig met elkaar. We hebben meer migratie dan het aantal huizen dat gebouwd worden, maar we kunnen ook niet meer gaan bouwen conform de stikstofregelgeving. We zitten dus vast.
Verder is ook de hypotheekrente lager dan de huidige inflatie. Door de lage hypotheekrente, is het kopen van een huis en een hypotheekrente aflossen aantrekkelijk geworden dan het zetten van je centjes op een spaarrekening. Hoewel deze maatregel voor veel mensen niet goed in de oren klinkt, is dit in de visie van deze beweging een prima korte termijn oplossing. Door een hoge hypotheekrente gelijk te stellen aan de huidige inflatie, haken veel kopers toch af om een huis te kopen. Tegelijkertijd zetten verhuizers hun huis juist in de verkoop, omdat ze daar nu meer mee kunnen verdienen. Hierdoor zie je toch een patroon ontstaan dat zorgt voor een lichtere druk op de woningmarkt. De huizenprijzen zullen dalen door minder vraag en dit kan op langere termijn weer gunstiger zijn voor starters.


Als laatste willen we nog ingaan op de huisjesmelkers. Dit zijn huiseigenaren die misbruik maken van de huizen die ze verhuren door slechte kwaliteit huizen voor belachelijke prijzen te verhuren. Deze mensen zijn in onze visie criminelen, die op inhumane wijze meer geld willen verdienen ten koste van de al vrij slechte financiële situatie van bewoners door de landelijke omstandigheden. Deze huisjesmelkers worden momenteel niet hard genoeg aangepakt.


Oplossingen:
Het VRAB heeft een antwoord gekozen op deze maatschappelijke kwestie waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar het behartigen van de belangen van de rechts-conservatieve autochtone gemeenschap als de allochtone gemeenschap. Ons doel is altijd om deze twee gemeenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om de polarisering in dit land eindelijk een das om te doen.

 

 • Geen voorrang sociale huurwoningen aan statushouders

Al jaren krijgen statushouders voorrang op sociale huurwoningen. Ergens is dit wel begrijpelijk. Nederlanders die namelijk naar een andere woning toe willen hebben al een bestaande woning, terwijl een statushouder nog in het Azc verblijft. Maar de huidige migratiestromen worden de wachtlijsten van onze eigen inwoners op sociale huurwoningen alleen maar langer door deze manier van doen. De wachtlijsten bedragen inmiddels 10 tot 15 jaar en dan hebben we het niet over uitzonderingen. Een stabiel land kan niet op deze manier blijven functioneren. Daarom hebben we als beweging besloten om de voorrang aan statushouders verlenen te schrappen. Iedereen moet zich netjes achteraan aansluiten. Door onze combinatie van een flinke toename aan woningbouw en een drastische inperking van migratie zouden statushouders overigens niet lang hoeven te wachten.

 

 • 1 straat in iedere stad en dorp

Het EIB heeft eind 2022 een mooi plan opgesteld dat ook nog eens praktisch haalbaar is. Volgens hen kan de woningcrisis opgelost worden door in elke dorp en stad één straat bij te bouwen. Hierbij is rekening gehouden met strenge voorwaarden, waaronder het bijbouwen groene woonlocaties naast bestaande bebouwing. Als dit massaal in heel Nederland wordt uitgevoerd dan kunnen we 917.000 woningen erbij krijgen en het woningprobleem in één klap oplossen. Volgens het EIB in een ander onderzoek is bijvoorbeeld omzetten van leegstaande panden en woningen in een goede woning lastig te realiseren is, omdat er zoveel bij komt kijken. Wij zoeken op basis van dit onderzoek, de balans tussen het zoveel mogelijk nuttig maken van leegstaande panden en woningen in beschikbare huizen en de bouw van honderdduizenden nieuwe woningen gebaseerd op het ‘1 straat in iedere stad en dorp’ model.

 

 • Kortetermijn en langetermijn plan hypotheekrente

Om de woningmarkt op korte termijn te reguleren is het toch belangrijk om de hypotheekrente, in het belang van de koper en verkoper, te verhogen en gelijk te stellen aan de inflatie. De huidige hypotheekrente is veel te laag en de afgelopen jaren al historisch laag geweest. Dit klinkt op het eerst gezicht wel goed, minder rente is minder geld betalen, maar een lage rentestand leidt tot hogere huizenprijzen doordat er meer vraag is. Wij willen de vraag juist verminderen (op korte termijn, totdat een oplossing in zicht is) door de rentestand te verhogen conform inflatie. Starters haken hierdoor vaker af en kopers die willen verhuizen zetten hun huis juist eerder te koop. Hierdoor is er weer wat afkoeling in de woningmarkt en dalen naar verloop van tijd de huizenprijzen, ten gunste van de starters, want voor hen doen we het juist.


Ons originele standpunt is de hypotheekrente langzaam verder afbouwen, maar niet afschaffen. Het verder afbouwen van de hypotheekrente kan in onze visie pas, wanneer het kabinet een plan heeft opgezet en bezig is met de uitvoering voor de bouw van honderdduizenden huizen in combinatie met veel lagere migratiestromen (in 2022 kregen we er ruim 300.000 immigranten bij, dit moet flink teruggeschroefd worden naar 35.000). Tot die tijd niet is aangebroken zal Nederland helaas in een woningcrisis blijven en zolang die crisis voortduurt is een grotere druk op de woningmarkt door een lage rentestand geen slimme korte termijn optie voor deze beweging. Het feit dat wij voor een vlaktaks van 35% zijn maakt het nog pijnlijker om zo’n korte termijn standpunt op te nemen. Toch vinden wij dit de best geschikte optie.

 

 • Huisjesmelkers als criminelen beschouwen en hard aanpakken

Vanuit het confessionalistisch principe zijn huisjesmelkers niet minder erg dan andere criminelen. Een samenleving waarin we elkaar op gelijke manier behandelen en respecteren, ook in moeilijke tijden, lijkt voor hen niet te gelden. Ze verhuren een huis met zo min mogelijk kosten aan bewoners voor een te hoog bedrag en intimideren hen vaak daarbij. Wat ons betreft moeten deze mensen per direct aangepakt worden door:
1) Bij aantoning van deze manier van verhuren moet de huisjesmelker het teveel betaalde bedrag teruggeven aan de bewoner
2) Bij aantoning van deze manier van verhuren betaalt de huisjesmelker een boete van de vierde categorie. Hier hebben we voor gekozen om dit soort kattenkwaad meteen te bestrijden
3) Bij duidelijk bewijs van intimidatie en manipuleren van bewoners wordt de vergunning van de huisjesmelker afgepakt en worden de sociale huurwoningen eigendom van de gemeente. De bewoners blijven er uiteraard in wonen onder betere omstandigheden

 

 • Stoppen met tegenstrijdige beleidskeuzes

Het kabinet is al jarenlang bezig met het uitvoeren van beleid dat op zichzelf al tegenstrijdig is. Het kabinet kiest ervoor om de grenzen open te houden en daarmee 100.000 vluchtelingen per jaar op te nemen. Hiervoor heb je woningen nodig die er niet zijn, dat weer deels te danken is aan de stikstof regelgeving, waarvan de rechterlijke macht vaak gebruik maakt om nieuwbouw tegen te houden. Door bovenstaande genoemde voorbeelden zitten we als land vast in een woningcrisis, dankzij politieke beleidskeuzes. In onze visie moet het kabinet de verantwoordelijkheid nemen voor haar daden en een duidelijke richting kiezen:
Gaan we de huidige migratie niet inperken? Prima, maar dan eisen we dat er veel meer woningen bij gaan komen. Hiervoor moeten de stikstofregels drastisch worden ingeperkt om zowel Nederlanders als statushouders van woningen te kunnen voorzien
We gaan de huidige migratie wel inperken. Hiervoor moeten we nog steeds woningen bij gaan bouwen, maar gelukkig kan dat iets afgeschaald worden, omdat we door een strenger immigratiebeleid minder vluchtelingen opnemen. Naar de stikstofregels kan er dan gekeken worden hoe hiermee om te gaan.

 

 • Samen kijken naar een nieuwe inrichting van woningen (generatiewoningen)

Het VRAB is een groot voorstander van generatiewoningen. Ondanks dat het huidige immigratiebeleid in combinatie met de bouw van te weinig woningen, de hoofdoorzaak vormen voor de woningcrisis, heeft Nederland ook een probleem met ruimte en inrichting. We zijn simpelweg een klein en overvol land. Generatiewoningen kunnen ook een goede uitkomst bieden, die in andere Europese landen al decennia succesvol zijn.


Generatiewoningen zijn woningen waar drie generaties bij elkaar kunnen wonen. Je woont niet letterlijk in hetzelfde huis, maar de huizen zijn hoger en ruimer, waardoor grootouders, ouders en kinderen in dezelfde woning kunnen verblijven. Dit past goed bij de huidige participatiesamenleving. Verder kan ons standpunt over mantelzorg hiermee versterkt worden, want de grootouders wonen in dezelfde woningruimte en hoeven daardoor veel minder vaak naar een verzorgingstehuis.

 

 • Focus op leegstaande panden en woningen

Het is erg zonde als er in Nederland, waar al zo weinig ruimte is, om panden en woningen leeg te houden. Nederland heeft ongeveer 150.000 lege woningen staan. Er moet dus meer gekeken worden naar deze woningen ze om zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Ook hebben huiseigenaren 6 maanden de tijd om een woning leeg te laten staan, voordat ze verplicht zijn om het bij de gemeente te laten registeren. Dat vinden we veel te lang. Dit willen we drastisch bij schroeven naar 1 maand. In die maand kan de huiseigenaar nog eventueel het een en ander aanpassen, als dat nodig is. Mocht er echt sprake zijn van schade of andere omstandigheden die niet aan één maand kunnen voldoen, dan kan de verhuurder een speciaal verzoek bij de gemeente indienen voor extra tijd. Een voordeel dat hierbij komt is dat er veel minder panden gekraakt zullen worden.

 

 • Nieuwe regels voor woningcorporaties

Het is goed dat Nederland talloze woningcorporaties heeft die met elkaar kunnen concurreren in de vrije markt. Wel is hun positie zwak binnen de woningmarkt. Ook het verlenen van vergunningen is vrij moeilijk geworden.

 

Wij pleiten voor:
1) Het sneller verlenen van vergunningen aan woningcorporaties
2) Doormiddel van het ‘1 straat in ieder dorp en stad’ model zouden de belemmeringen voor het bouwen van nieuwe woningen voor woningcorporaties moeten oplossen
3) Ontwikkelaars van private grond, de gemeente en woningcorporaties bij elkaar brengen en nieuwe afspraken laten maken over het bouwen van nieuwe woningen en de ontwikkeling van sociale huurwoningen
4) Strenge controle op uitgaven van de winst die woningcorporaties maken. Winst mag nooit een doel zijn, maar een middel om weer nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen

 

 • Krakers hard straffen

Hoewel deze beweging huisjesmelkers veel harder wil aanpakken, geldt dat voor krakers net zo goed. Krakers treden een pand binnen dat behoort tot iemands eigendom, namelijk de verhuurder of huiseigenaar. Het binnentreden van iemands bezit zonder toestemming van de eigenaar is een grote overtreding en wordt door ons gezien als diefstal. We vinden het daarom ook vreemd waarom dit soort praktijken niet onder criminaliteit vallen.

 

Onze eisen:
1) Nieuwe wet ‘kraakpanden voorkomen’ waarin ieder persoon die een leegstaand (of bestaande) woning binnentreedt en die eigen maakt zonder toestemming van de huiseigenaar, in overtreding is. Daarin moet ook komen te staan dat de kraker zich niet kan beroepen op artikel 12 van de Nederlandse grondwet of artikel 8 EVRM. Een huis behoort tot het eigendom van iemand en daar kan niemand anders dan de eigenaar aanspraak op maken, tenzij door de wet in bepaalde gevallen anders is aangewezen.
2) Krakers een flinke taakstraf of een boete van de tweede categorie opleggen
3) Samen met huiseigenaren kijken of de krakers na overtreding en vervulling van de straf ergens anders (tijdelijk) terechtkunnen. Wij vinden het uiteindelijk zoeken naar een oplossing belangrijk dan een overtreder straffen

Economie
Money

Economie

Een zo eerlijk mogelijk economisch stelsel opzetten, waarbij de belangen van alle inkomensklassen vertegenwoordigd worden is niet makkelijk. Het liefst willen we allemaal weinig of zelfs geen belasting, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs voor iedereen, hoge salarissen, subsidies en een basisinkomen om minder te hoeven werken. Helaas zal een combinatie van al het bovenstaande ons land naar de afgrond helpen en is praktisch onmogelijk. Ook het tegenovergestelde is alles behalve wenselijk. We moeten de balans zien te vinden, om iedereen 

zoveel mogelijk bij de economische ontwikkeling te kunnen betrekken. Het is namelijk de bevolking die van de economie moet kunnen profiteren en niet de overheid. Zij zijn er simpelweg om een betere situatie voor de bevolking te kunnen creëren, althans, zo hoort het.


Deze partij veroordeelt beide trends in hun zuivere vorm, zoals de bedoeling was om uit te werken. De effectiviteit van de kapitalistische vrije markteconomie of de socialistische planeconomie in de praktijk binnen de westerse wereld is niet noodzakelijkerwijs te danken aan de economische methode, maar eerder aan de methode, als onderdeel van elk onlosmakelijk en verweven onderdeel in de loop van de geschiedenis. Het is namelijk een feit dat beide systemen los van hun raamwerk en geschiedenis, niet zo effectief zullen zijn en ook niet zulke vruchten opleveren.


Wij gaan altijd voor een evenwichtsverhouding, waarin rijkeren de verantwoordelijkheid horen te dragen voor de lagere inkomensklassen, maar tegelijkertijd horen rijkeren, procentueel gezien, niet meer te betalen dan armeren. Het socialistische idee om rijkere inkomensklassen te straffen met meer procentuele inkomensbelasting vanwege hun financiële status is een oneerlijk principe. Het heeft iemand uit een hoger inkomensklasse namelijk ook tijd en moeite gekost om hoger op de ladder te komen. Wel is het de taak van de overheid om de vergaarde belasting zo te herverdelen, dat de lagere inkomensklassen erop vooruit gaan. Als de overheid geld tekort komt, dan geeft het dus teveel geld uit. Dat doet ons kabinet ook. Er worden miljarden aan immigratie uitgegeven, miljarden aan een te bureaucratische zorg, miljarden aan een niet-pragmatisch klimaatakkoord, het huidige belastingstelsel kost teveel en ga zomaar door. Het is belangrijk dat de overheid dus op de resetknop drukt en bepaalde zaken heroverweegt op basis van hun politieke ideologieën. ‘Klopt ons internationale manier van politiek bedrijven en de bijbehorende ideologische argumenten dan toch niet in het belang van alle bevolkingslagen?’ zou een vraag moeten zijn waar het kabinet over hoort na te denken. Bovendien heeft Nederland ontzettend veel soorten belastingen, waarvan sommigen vanuit het confessioneel principe niet horen te bestaan.


Oplossingen:

 • Progressief belastingstelsel afschaffen en invoering vlaktaks van 35%

Momenteel kent Nederland een progressief belastingstelsel. Hoe meer je verdient als Nederlander en daarmee hoger staat op de inkomensklasse, hoe meer belasting er van je inkomen afgaat. Dit bestaat uit twee schijven waarin de eerste schijf bestaat uit mensen die jaarlijks tot 69.398 euro verdienen. Zij betalen 37,07% belasting over hun inkomen. Hoger dan dat bedrag bedraagt voor de tweede schijf een belastingpercentage van 49,50%. Dit vinden wij teveel en oneerlijk. Zeker vanuit religieuze normen en waarden. Het klopt dat rijkeren meer verantwoordelijkheid moeten tonen in de maatschappij, sterker nog, dat is hun plicht, maar een progressief inkomensbelasting is in feite niet meer dan het straffen van iemand die meer verdient dan anderen. Volgens het VRAB hoort iedereen procentueel evenveel af te staan van hun inkomen. Dit staat verder los van andere vormen van belasting, subsidies, regelingen en andere zaken die de lagere inkomensklassen ondersteunen, want ondanks dat wij, rijkeren evenveel willen belonen met betrekking tot de inkomensbelasting, moeten de lagere inkomensklassen er tegelijkertijd ook op vooruit gaan.


Wij willen dus de invoering van een vlaktaks, waarbij alle inkomensklassen 35% van hun inkomen afstaan aan belasting. De belastingen worden dus over de hele linie verlaagd. Sommige mensen twijfelen over de pragmatische versie van dit systeem. Op basis van landen in Oost-Europa, die ook een vlaktaks kennen (wel op verschillende tarieven) is het succes duidelijk te zien. De overheid krijgt bovendien minder inkomsten binnen door de lagere belastingen, maar dat wordt ook opgevuld door veel minder bureaucratie. De overheidsbemoeienis is namelijk veel minder. Verder worden met dit systeem ook verschillende aftrekposten afgeschaft en hoeft er geen inkomenspolitiek meer gevoerd te worden. Een groot voordeel met dit belastingstelsel (in combinatie met naast genoemden) is dat de huizenprijzen zullen dalen. Iets waar alle Nederlanders op staan te wachten (er moeten dan wel honderdduizenden huizen bijgebouwd zijn, anders eisen we juist een hogere rentestand). Ook loont zwart werken minder, waardoor meer mensen gepusht worden om deel te nemen aan onze economie.

 

 • Overdrachtsbelasting afschaffen

Wij zien simpelweg geen enkel nut in deze vorm van belasting. De overdrachtsbelasting houdt in dat er belasting wordt betaald over de aankoop van een nieuwe woning (met uitzondering van nieuwbouwwoningen). Volgens het Rijk wordt deze belasting uitgegeven aan bijvoorbeeld wegen en gezondheidszorg. Met ons programma is dat overbodig, aangezien we al miljarden besparen op immigratie, een minder bureaucratisch zorg en belastingstelsel en de verlenging voor het bereiken van de doelen binnen het klimaatakkoord, waarmee er dus nog meer miljarden vrijkomen, stoppen met de bouw van windmolens en dus ook de subsidie daarop etc. Zelfs als we geen geld zouden overhouden op de begroting, zijn de argumenten voor een overdrachtsbelasting onbegrijpelijk.

 

 • Erfbelasting afschaffen en aanpassen schenkbelasting

Ook de eerste vorm van deze twee belastingen is voor onze beweging onacceptabel, zeker vanuit het confessionele principe. Geld verdienen door de overdracht van geld aan een erfgenaam, is respectloos richting de overledene als de nabestaanden. Dit zijn strikte privézaken en de overheid hoort zich hier niet mee te bemoeien. Vooral in conservatief allochtone kringen kan dit een zeer gevoelig onderwerp zijn.


Wat ons betreft kan de schenkbelasting blijven zoals het is. Dit kan een prima inkomstenbron zijn voor de overheid, zekere door andere afschaffingen van belasting binnen ons programma. Ook ligt deze vorm in het voordeel van de schenker, omdat er minder vermogensbelasting wordt betaald. Wel moet de schenkbelasting naar overige personen flink worden teruggeschroefd. Momenteel is dat tussen de 30% en 40%. Wij willen dit bijstellen naar dezelfde percentages voor kleinkinderen en andere afstammelingen. Van 30% naar 18% tot 130.424 euro en van 40% naar 30% boven de 130.425 euro. Dit betekent ook dat de 36% van kleinkinderen en andere afstammelingen in de tweede schijf omlaag gaat naar 30%.

 

 • Progressief aalmoesbelasting voor hogere inkomens

Aalmoesbelasting is een nieuwe vorm van belasting die wij willen introduceren. Aalmoes is een gift uit liefdadigheid. Ondanks dat we voor de hogere inkomensklassen een terugschroeving van belasting willen van 49,50% naar 35% (voor iedereen) dragen zij wel de verantwoordelijk om de lagere inkomensklassen te ondersteunen. Daarom introduceren wij twee schijven van aalmoesbelasting. De eerste is 2,5% voor de inkomensklassen van 69.399 euro tot 100.000 euro. De tweede schijf is voor de hoogste inkomensklassen vanaf 100.000 euro met een aalmoespercentage van 5%. Het geld dat hiermee vrijkomt staat wat ons betreft open en daar kan ook naar gekeken worden. Het is in ieder geval de bedoeling dat de lagere inkomensklassen hierdoor een financieel voordeel aan gaan merken. Het geld kan dus bijvoorbeeld besteed worden aan de goedkope ziekenfondspakketten of door verlening van subsidies.

 

 • BTW op groente en fruit afschaffen

Groente en fruit moet altijd de eerste keuze zijn voor alle inkomensklassen om op het menu te zetten. De inflatie en stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat mensen vaker voor diepvrieseten kiezen of gaan wat vaker naar de snackbar, die relatief nog altijd goedkoper is dan vers voedsel. Wij willen dat mensen niet kiezen voor iets ongezonds, omdat de prijzen van groente en fruit voor hen niet betaalbaar is. De afschaffing van BTW op groente en fruit zal een groot verschil maken voor deze groep. Een groot voordeel dat hier bijkomt is dat hoe meer mensen kiezen om gezonder te eten, er ook minder mensen zorgkosten gaan maken. Goedkoper groente en fruit betekent dus ook minder lasten in de zorg.

 

 • Kwartje van Kok teruggeven

In het kabinet onder leiding van Kok werden er accijnsverhogingen op brandstof ingevoerd om het tekort op de begroting destijds op te vullen. Door het kabinet van Balkenende is beloofd dat die verhoging eindelijk teruggegeven zal worden aan de bevolking. Als er eenmaal een belofte wordt gemaakt, dan vinden we ook dat het de plicht is van de overheid om zich daaraan te houden. Tot de dag van vandaag hebben Nederland geen cent teruggezien van het Kwartje van Kok. Wij pleiten dat dit per direct wordt teruggeven om de afspraak na te komen.

 

 • Stoppen met faciliteren belastingontwijking multinationals

De overheid sluit al jaren belastingovereenkomsten, zogenaamde tax rulings, in vertrouwen. Dit betekent dat bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de overheid en Shell door niemand in het openbaar gezien kan worden. In de Tweede Kamer kan dit alleen in vertrouwelijke bijeenkomsten. Wij willen transparantie over deze belastingovereenkomsten. De overheid heeft sinds 2021 stappen ondernomen om rente en royalty’s een bronbelasting op te leggen. Wij willen dat er ook geen dividendstromen naar andere landen (via ons land) met lage belastingen zullen lopen. Nederland moet koploper worden om dit probleem internationaal aan te pakken en afspraken te maken met andere landen.

 

 • Nooit meer een toeslagenaffaire

 • Mensen met een beperking voegen aan de arbeidsmarkt door jobcoaching

Couple Having Coffee

Vergrijzing

Nederland staat al een lange tijd onder druk als het gaat om de vergrijzing. We worden met z’n allen steeds ouder dankzij een verbeterd voedingspatroon, een goede hygiëne, gestegen welvaart en steeds effectievere medicijnen en zorg. Helaas komt door de huidige vergrijzing dit alles steeds meer onder grote druk te staan en huidige analyses/onderzoeken bieden helaas geen al te goed perspectief, als de Nederlandse overheid ervoor blijft kiezen om haar beleid en de ideologie die daaraan gekoppeld is niet te veranderen.Op 1 januari 2022 telde 

Vergrijzing

Nederland ruim 3,5 miljoen inwoners boven de 65 jaar. We hebben het dan over 20% van de totale bevolking. Dit aantal kan volgens de laatste prognoses stijgen tot 4,7 miljoen inwoners van 65-plussers. Een serieus aantal waar we samen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.


Het kabinet Rutte IV en haar vorige kabinetten kiezen telkens keer op keer voor een verkeerde reactie op deze maatschappelijke kwestie. De Nederlandse grenzen worden wijd opengegooid. Volgens het CBS kende ons land in 2021 een record met betrekking tot het migratiesaldo: De bevolking groeide als gevolg van immigratie met 107.200 personen. Verder hebben de kabinetten Rutte gekozen voor een concreet liberale optie, om de AOW-leeftijden te verhogen naar 67 jaar met het argument dat mensen maar langer sociaal-actief moeten blijven en we als bevolking moeten accepteren dat op je 65e met pensioen gaan niet meer mogelijk is. De voorjaarsnota van 2022 heeft dit bewezen door AOW’ers grotendeels zelf te laten opdraaien voor hun AOW-verhoging.


Samenvattend is dit dus het huidige beleid om vergrijzing aan te pakken: De AOW-leeftijden verhogen om de beroepsbevolking in aantal, langer in stand te houden in combinatie met een te grote stroom aan migranten om de beroepsbevolking aan te vullen op de langere termijn.


Theoretisch gezien zou dit een functionerend politiek beleid kunnen zijn op basis van je ideologie die daarop aansluit, maar praktisch gezien zal dit absoluut niet werken en daarvan worden de eerste gevolgen al gemerkt. De azc’s zijn zo overvol, dat migranten buiten op het gras slapen om hun procedures af te wachten. Verder is een AOW-verhoging met een massa stroom aan migranten die de beroepsbevolking aanvullen, alleen maar een uitstel van executie, omdat al die migranten over een paar decennia ook de AOW-leeftijd zullen bereiken. Hiervoor moet er dus telkens een grotere massa aan immigranten binnen komen om de massa vluchtelingen van een decennium eerder op te vangen. Het gevolg is dat de Nederlandse bevolking explosief zal toenemen, waarbij de woningmarkt, het boerenbedrijf, de verzorgingsstaat en het demografische evenwicht van de Nederlandse bevolking vernietigd zal worden.


Oplossingen:
De BARV heeft een antwoord gekozen op deze maatschappelijke kwestie waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar het behartigen van de belangen van de rechts-conservatieve autochtone gemeenschap als de allochtone gemeenschap. Ons doel is altijd om deze twee gemeenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om de polarisering in dit land eindelijk een das om te doen.

 

 • Kinderbijslag flink verhogen in een complex nieuw systeem

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken het (zeker voor de autochtone bevolking) onaantrekkelijk om kinderen te krijgen. Alles wordt duurder en beide ouders moeten tegenwoordig werken om op een normale manier rond te kunnen komen. Een laag kindertal zal een groot negatief invloed hebben op de vergrijzing in dit land.


Ouders geven gemiddeld genomen 15% van het totale inkomen uit aan hun eerste kind. Bij twee kinderen is dat een kwart van de opbrengst en bij drie kinderen zelfs 30% van het totale inkomen. De BARV wil het krijgen van kinderen flink belonen. Ons antwoord is om 1/3 van het totaal aantal kosten dat uitgegeven wordt aan een kind per kwartaal, door de overheid bekostigd moet worden. 30.800 euro is het gemiddeld netto inkomen in Nederland en wordt dus iedere keer als uitgangspunt genomen in de berekening. Een verhoogde kinderbijslag geldt voor rijk en arm.
De kinderbijslag zal bij één kind van 0 t/m 5 jaar verhoogd moeten worden van 249 euro naar 385 euro per kwartaal. Bij één kind van 6 t/m 11 jaar van 302 euro naar 435 euro per kwartaal. Bij één kind van 12 t/m 17 jaar van 356 euro naar 485 euro per kwartaal. Bij een gezin met twee kinderen van 5 en 8 jaar oud zou de berekening dus zijn: 30.800/4= 7.700 euro netto inkomen per kwartaal. 7.700 x 0,25= 1925 euro dat per kwartaal wordt uitgegeven aan de kinderen. 1925/3= 641 euro. De overheid moet dus ieder kwartaal een kinderbijslag van 641 euro verlenen aan het betreffende gezin.

 • Selectieve migratie

Hoewel bovenstaande oplossing een mooie bijdrage kan leveren om een begin te maken als reactie op de vergrijzing, zal migratie nodig blijven om de beroepsbevolking stabiel te houden en daarmee de vergrijzing te kunnen verhelpen. Het zit hem alleen in de hoeveelheid migranten die je opneemt en waar ze vandaan komen. Jaarlijks meer dan 100-200 duizend mensen hier binnenhalen zoals de kabinetten Rutte hebben gedaan en blijven doen zal dit land verder afbrokkelen en polariseren.


Voor stabilisatie op het niveau van 2050 zijn er gemiddeld 52.500 migranten jaarlijks nodig om de beroepsbevolking op peil te houden, als we de huidige koers van het kabinet aanhouden. Dat is al een halvering van het huidige immigratiegedrag.
Op basis van het onderzoek van het ESB gaat de BARV voor variant III, waarbij het kindertal van zowel autochtonen als allochtonen 1,8 moet zijn. Hierbij zou Nederland jaarlijks 35.000 nieuwe immigranten moeten toelaten, een veel lager aantal dan wat we nu jaarlijks binnen pompen. Bij deze situatie kunnen we de beroepsbevolking van 10,5 miljoen Nederlanders in stand houden waarbij er niet teveel migranten binnenkomen en tegelijkertijd de autochtone bevolking haar positie in de beroepsbevolking kan behouden. Echter moeten we als land wel een selectief immigratiebeleid hebben met betrekking tot vergrijzing. Migranten uit Noord-Afrika kennen een kindertal van 2,1 terwijl de groep die afkomstig is uit Azië een veel lager kindertal kent. Nederland zal zich dus ook moeten focussen om veel meer migranten uit Azië op te nemen en meer migranten uit Noord-Afrika de toegang te ontzeggen. Anders zal een kindertal van 1,8 niet nagestreefd kunnen worden. Het aantrekkelijk maken van het krijgen van kinderen en het onder controle krijgen van het kindertal in beide gemeenschappen door o.a. selectieve migratie is de best mogelijke scenario die wij als beweging zien om een oplossing te kunnen bieden.

 

 • AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar

Dat we met z’n allen steeds ouder worden en de beroepsbevolking steeds meer onder druk komt te staan is geen reden voor onze beweging om de permanente vrijheid van mensen met nog eens twee jaar te ontnemen. Bovendien worden ouderen ook vaker ziek en door de huidige zorgcrisis Wel mogen mensen natuurlijk doorwerken en de overheid moet zich focussen om de werksfeer zo goed en comfortabel mogelijk in te richten om het werken ook leuker te maken. Laat de overheid zich dus richten op vrijwillig doorwerken na de pensioenleeftijd, maar wij willen geen mensen dwingen om na hun 65e door te werken, vanwege de politieke keuzes die het kabinet heeft genomen in de afgelopen jaren.


Het VRAB ziet met een goede verhoging van de kinderbijslag en selectieve migratie om de beroepsbevolking op gepaste wijze aan te vullen geen reden om de AOW-leeftijd te verhogen. Terug naar 65 jaar!


Meer arbeidsperspectieven voor allochtonen en de verplichting van vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand (als het fysiek mogelijk is).

Het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat allochtonen en migranten (waarvan nog een te groot deel uitkering afhankelijk is) daadwerkelijk iets kunnen doen wat bij hen past. Degenen die toch afhankelijk blijven van een bijstand zullen verplicht moeten worden om vrijwilligerswerk te vervullen (indien zij daar toe in staat zijn). Op deze manier neemt het aantal mensen dat het AOW voor ouderen moeten voorzien verder toe.

 

 • Een nieuw overheidsprogramma om spaargeld te promoten

Dit programma moet volgens het VRAB bestaan uit bijvoorbeeld voorlichting, reclame en bewust beleid. Het moet alle inwoners (zeker de beroepsbevolking onder het inkomensgemiddelde) ertoe aandringen om een spaarrekening te openen die speciaal bedoeld is voor wanneer men op pensioen gaat. Hierdoor ben je als 65-plusser minder afhankelijk van wetswijzigingen in de toekomst die eventueel in het nadeel van de financiële situatie van ouderen kan liggen. Als iedereen een klein deel (dat gemist kan worden) weglegt voor de oude dag dan hoeft de overheid en dus uiteindelijk weer de burger minder voor de kosten op te draaien. Deze financiële ruimte kan meer perspectief bieden op de lange termijn met betrekking tot het betalen van de pensioenen en de hardwerkende beroepsbevolking.

MKB
Business Owner

MKB

binnenkort meer

bottom of page