top of page
Image by Bart Ros
Line separator

Standpunten

Standpunten - Welzijn

Welzijn.

De zorg staat onder zeer zware druk, zeker toen het coronavirus om de hoek kwam kijken en het besef onder de gehele bevolking duidelijk werd dat ons zorgstelsel lang niet zo goed is als dat we van tevoren dachten. De zorg is ontzettend belangrijk voor deze beweging, omdat dit maatschappelijk vraagstuk direct verbonden is met de vergrijzing in ons land. Meer ouderen betekent namelijk meer patiënten tot gevolg en meer patiënten leidt tot een grotere vraag naar zorgmedewerkers. De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Zorg en Volksgezondheid

Invoering ziekenfonds tot 130% van het sociale minimum

Controle op artsen om discriminatie verzekeringspakketten aan te pakken

Inkomensafhankelijk eigen risico met verlaging tot nationaal gemiddeld inkomen

Afschaffing eigen risico voor laagste inkomensklasse

Bestrijding bureaucratie door uniforme afspraken

Salarissen in de zorg over de hele linie verhogen

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers

Geen onderhandelingen meer tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis

Afschaffing ‘voltooid leven’ en focus op ouderenzorg

Zorgvakbonden en organisaties betrekken bij de besluitvorming van de overheid

Corona

Eind 2019 sloeg het ineens om op aarde. Het coronavirus verspreidde vanuit China ontzettend snel om zich heen en bereikte Nederland in februari 2020 rond carnaval. We kennen nog allemaal de paniek in het begin die bij iedereen heerste. Met wat voor soort virus hebben we te maken? Vallen we echt dood neer op straat als we geïnfecteerd raken met het ‘COVID-19’ virus? De antwoorden leken er niet te zijn en al snel liet de wanhoop zich zien in de vorm van hamster prakijken, waarin schappen in de supermarkten massaal leeg raakten en mensen plannen maakten om wekenlang het huis niet meer te verlaten. Een tijd later blijkt dit gelukkig lang niet zo gevaarlijk te zijn als dat men in het begin dacht. Nu terugkijkend naar de zogenaamde ‘coronacrisis’ is het belangrijk om te kijken waar de feiten precies liggen, hoe er op juridische wijze hiermee omgegaan mag worden en hoe we hier van kunnen leren.  De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Basisadviezen om oplettendheid te creëren 

Focus op vitamine D

Tegen een totale lockdown

kwetsbaren beschermen door lokale organisaties

Tegen een 3G of 2G beleid

Garantie dat er nooit een (verkapte) vaccinatieplicht komt

Vaccinatiecampagnes stimuleren in plaats van mensen te dwingen

Forse investeringen in de zorg

Nooit meer een avondklok

. Compenseren sectoren die gevolgen maatregelen nog steeds voelen

Tegen de permanente coronawet

Standpunten - Recht & Rechtvaardigheid

Recht &
Rechtvaardigheid
.

Na de verbijsterende Tweede Wereldoorlog was Europa zo goed als verwoest en de volkeren moesten weer langzaam bijkomen van de voorgaande oorlogsjaren. Toch dachten mensen al na over het nu verder moest. Het Europese continent was overigens ingedeeld in een westers kapitalistische grootmacht, de Verenigde Staten (en haar bondgenoten) en een oosters communistische grootmacht, de Sovjet-Unie. Hieruit volgde na gesprekken tussen verschillende landen een belangrijk verdrag die uiteindelijk leidde tot de Europese Unie die we vandaag kennen. Eigenlijk min of meer, want vandaag is de EU een politieke unie, terwijl toentertijd economische samenwerking het doel was. De meningen verschillen daarom vandaag de dag rondom de positie van de EU en sommige politieke partijen pleiten zelfs voor uittreding. De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Europese Unie

Nederland niet meer de pinautomaat van de EU
EU-lidmaatschap Italië ter discussie stellen
Vetorecht gebruiken tegen uitbreiding centrale macht EU
Geen Europees leger
NAVO bondgenootschap waarborgen
Defensiesamenwerking met andere lidstaten
In werking stellen van tijdelijke ontheffing Schengenakkoord
Inhoud Schengenakkoord strikt herzien met andere lidstaten
Terugtrekken uit het CETA verdrag
Vreedzaam buitenlandbeleid EU
Defensie uitgaven op 2% bbp naar NAVO norm

Asiel & immigratie

Dit hoofdstuk kenmerkt zich als een van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van deze beweging. Ten eerste, omdat wij als allochtonen, ooit als asielzoekers (of onze ouders of voorgaande generaties) dit land binnenkwamen. De ene kwam hier als arbeidsmigrant, de ander als oorlogsvluchteling. Ten tweede, omdat het immigratiebeleid van Nederland (en andere Europese landen) momenteel onder zeer zware druk staat. Het land kampt met een enorme stroom aan vluchtelingen uit Oost-Europa, Noord-Afrika en Azië. Als laatste is dit vraagstuk, zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, direct verbonden met de vergrijzing in dit land, maar ook met de woningmarkt en de daaraan verbonden crisis (zie inhoud). De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Invoering van een Green Card systeem
Migranten zijn verplicht om te werken of te studeren
Geen permanente verblijfsvergunning voor arbeidsmigranten om vergrijzing te verhelpen
Succesvol remigratieprogramma opstellen
Verdragen sluiten met migratie-afkomstige landen om stabiliteit te bevorderen
Remigranten worden altijd voorzien van basisbehoeften
Preventief buitenlandbeleid migratie
Geen regime change of het bombarderen in andere landen
Hulp aan buurlanden van oorlogsland door opvang in de regio te ondersteunen
Variabel opneemsysteem asielzoekers (vluchtelingenquotum)

Geweigerde asielzoekers helpen om in een ander lidstaat terecht te kunnen
Leer en werktraject voor geweigerde asielzoekers die niet willen terugkeren

Vluchtelingen krijgen nooit de schuld, regeringsleiders zijn de boosdoeners

Vrijheid van Meningsuiting

Binnenkort meer

Defensie

uitgaven defensie voldoen aan 2% bbp conform NAVO norm   
geen zinloze missies in het buitenland

      binnenkort meer

Standpunten - Verbinding

Verbinding.

Door de eeuwen heen hebben naties verschillendere volkeren, culturen, soorten kunst, oorlogen en bezetting van andere machten gekend. Al deze zaken hebben geleid tot hoe een land als Nederland er vandaag uitziet. Onze kunst en cultuur hebben we te danken aan de geschiedenis van dit land. Toch staan onze kunst en cultuur vandaag onder druk. De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Kunst & Cultuur

Meer geld naar klassieke kunst
Kunst en cultuur in ons lesmateriaal
Klassiekere (neoklassiek) stijl voor nieuwbouwwijken
Beschaafde uitstraling van ons land
Beschermen van Nederlandse standbeelden en ander erfgoed
Harde straffen tegen vernieling of beschadiging van erfgoed
Extra beveiliging in musea om klimaatactivisten te weren
Leren van onze geschiedenis en de juiste conclusies trekken voor in de toekomst

Religie

Dit hoofdstuk kenmerkt zich als een van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van deze beweging. Ten eerste, omdat wij als allochtonen, ooit als asielzoekers (of onze ouders of voorgaande generaties) dit land binnenkwamen. De ene kwam hier als arbeidsmigrant, de ander als oorlogsvluchteling. Ten tweede, omdat het immigratiebeleid van Nederland (en andere Europese landen) momenteel onder zeer zware druk staat. Het land kampt met een enorme stroom aan vluchtelingen uit Oost-Europa, Noord-Afrika en Azië. Als laatste is dit vraagstuk, zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, direct verbonden met de vergrijzing in dit land, maar ook met de woningmarkt en de daaraan verbonden crisis (zie inhoud). De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Meer inzetten op geloofsgemeenschappen 
(religieuze) organisaties worden het aanspreekpunt van de eigen gemeenschap
Richten op eenheid tussen de kerk, moskee en synagoge om een front te vormen tegen ethische kwesties
Verbieden van geslachtsveranderingen onder de 21 jaar
Minder LHTBI zendtijd op de Nederlandse zenders en weer meer informationele documentaires
Geen seksuele voorlichting tot en met groep 6
Geen cross-sekse hormonen uitschrijven aan jongeren onder de 18 jaar
Stoppen met het slopen van (historische) kerken
Opkomen voor de verkeerde interpretatie van religieuze boeken
Religieuze bijeenkomsten stimuleren onder geloofsgemeenschappen om nieuwe vriendschappen te creëren

Integratie & eenheidsvorming

Nederlandse taal verplicht leren en afronden op B1 niveau
Arbeidsmigranten krijgen een leertraject om Nederlands te leren op A2 niveau
Geen positieve discriminatie
Iedereen wordt geaccepteerd op basis van kwaliteiten en vaardigheden
Aanpakken van institutioneel racisme
Extremisme (salafisme) op islamitische scholen aanpakken
Bijeenkomsten om allochtonen en rechts-conservatieven te verenigen (via deze beweging)
In plaats van positieve discriminatie, een speciaal programma opstellen om allochtonen naar betere banen te leiden door

      kwaliteitsverbetering

Leefomgeving

Leefomgeving.

Klimaatverandering is en heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de aarde. Het klimaat verandert al sinds het bestaan van de aarde en hierdoor heeft onze planeet er altijd anders uitgezien. 140.000 jaar geleden was Noord-Europa nog bedekt met een ijskap, uitgestrekt tot aan de Utrechtse Heuvelrug. Vandaag mogen we als Nederland hopen op een paar dagen natte sneeuw in de maand Februari. Landen wereldwijd proberen doormiddel van klimaatdoelen, akkoorden en duurzaamheidsprojecten dit fenomeen aan te pakken. De vraag is alleen: ‘in hoeverre moet je hierin meegaan? De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Klimaat & Energie

Focus op vijf punten
          1) Stoppen met het kappen van bomen en groei stimuleren
          2) S
luiten van alle waterkracht en biomassa centrales
          3) Plastic s
oep aanpakken
          4) Recyclen van afval wereldwijd
          5) Uits
toot van fabrieken (via de EU druk zetten op de grootste uitstoters)
Korte en lange termijn energieplan Nederland
Zonnepanelen bouwen op daken met een aantrekkelijk subsidie
Kerncentrales bouwen voor onafhankelijk energie volgende generatie
Salderingsregeling niet afschaffen, maar juist permanent vastleggen
SDE++ regeling permanent vastleggen
Klimaatdoelen aanpassen naar 2035 om financiële ruimte te creëren
Stoppen met bouwen windmolens en subsidies afschaffen
Samenwerking met particuliere organisaties (Team Seas, Team Trees)
Geo-energie stimuleren op provinciaal niveau
Micro en nano plastic verbieden

Natuur & Landbouw

Klimaatverandering is en heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de aarde. Het klimaat verandert al sinds het bestaan van de aarde en hierdoor heeft onze planeet er altijd anders uitgezien. 140.000 jaar geleden was Noord-Europa nog bedekt met een ijskap, uitgestrekt tot aan de Utrechtse Heuvelrug. Vandaag mogen we als Nederland hopen op een paar dagen natte sneeuw in de maand Februari. Landen wereldwijd proberen doormiddel van klimaatdoelen, akkoorden en duurzaamheidsprojecten dit fenomeen aan te pakken. De vraag is alleen: ‘in hoeverre moet je hierin meegaan? De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Harde aanpak om PFAS in drinkwater te verlagen
Focus op kringlooplandbouw met financiële ondersteuning
Afschaffing van BTW op groente en fruit om druk op consument te verlichten
Jaarlijkse evaluatie met boerenorganisaties en het kabinet
Inzet op pulsvisserij
Kunstmest permanent vervangen voor organisch mest (tenzij echt niet anders kan)
Afschaffen eiwitarm voedsel voor vee
Subsidie naar onderzoek op universiteiten naar landbouw en voedsel innovatie
Wet- en regelgeving rondom Natura2000 herzien
Verbod op stoffen die hormonen verstoren (in voedsel)
Voedselverspilling aanpakken (o.a. door samen te werken met organisaties zoals To Good To Go)
Stimuleren jachtbeheer om populaties te beheersen

Standpunten - Mens & Economie

Mens &
Economie
.

Universiteiten, hogescholen, voortgezet (speciaal) onderwijs en basisscholen. Allemaal behoren ze tot het onderwijssysteem van Nederland. We mogen als land trots zijn op ons onderwijssysteem, omdat we tot de top 10 beste onderwijslanden ter wereld horen. Een indrukwekkende prestatie. Helaas staat deze positie steeds meer op het spel en ons onderwijs kent een aantal ogen en haken, waarin helaas maar geen verbetering in komt. Denk bijvoorbeeld aan het verlegen salaris van een docent, de grote klassen, het neerkijken op MBO’ers etc. Als wij als Nederland op topniveau willen blijven met betrekking tot het onderwijs, dan zijn aanpassingen in ons systeem noodzakelijk. De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Onderwijs

Salarissen in het voortgezet onderwijs verhogen ten opzichte van het basis onderwijs
Inzetten op kleinere klassen en professionalisering docenten
Hoge werkdruk docenten aanpakken

Meer docenten door aantrekkelijk cao
Basisbeurs herinvoeren
Bijzonder onderwijs stimuleren door strikte controle
Vergrendeling op digitalisering onderwijs

Schrijven met pen en papier stimuleren
Geen cancelcultuur in het onderwijs
Speciaal onderwijs extra steunen

Zelfde wet- en regelgeving voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wonen

De woningcrisis is in Nederland een van de belangrijkste huidige maatschappelijke thema’s. Iedereen heeft het recht op een woning om een stabiel en warm leven te kunnen leiden. Helaas komt dit recht door de huidige woningcrisis, die inmiddels al jaren duurt, flink op het spel. Nederland heeft een woningtekort van 400.000 huizen. Dat is 5% van het totaal aantal woningen in Nederland. Zie het als een tekort aan woningen, net zo groot als de stad Eindhoven. Het thema ‘wonen’ is naast de huidige crisis belangrijk, omdat het direct verbonden is met het asiel en immigratiebeleid, maar ook conform de stikstof wet en regelgeving en de verduurzaming van nieuwbouw. De taak van de BARV om een evenwichtsoplossing te kunnen bieden die voor zowel de rechts-conservatieve autochtonen, de allochtone gemeenschap (en de daaraan verbonden migranten) en Nederland als soevereine staat, maar tegelijkertijd lid van de Europese Unie, acceptabel is.

Geen voorrang sociale huurwoningen aan statushouders
1 straat erbij bouwen in ieder dorp en stad (op basis van onderzoek EIB)
Korte en lange termijnplan hypotheekrente
Huisjesmelkers als criminelen beschouwen en hard aanpakken
Vergunning van huisbaas bij grote overtreding intrekken en woning eigendom maken van gemeente en bewoners beschermen
Stoppen met tegenstrijdige beleidskeuzes
Kijken naar nieuwe ruimte en inrichting Nederland
Bouwen van generatiewoningen
Focus op leegstaande panden en woningen
Nieuwe regels voor woningcorporaties om woningcrisis sneller op te lossen
Krakers hard straffen
Nieuwe wetgeving om panden en woningen te beschermen tegen krakers

Economie

Progressief belastingstelsel afschaffen
Invoering vlaktaks van 35%
Aalmoesbelasting invoeren van twee schijven voor hogere inkomensklassen
Overdrachtsbelasting afschaffen
Erfbelasting afschaffen
Schenkbelasting aanpassen voor overige personen
BTW op groente en fruit afschaffen
Kwartje van Kok teruggeven
Onderzoek instellen naar de 1000 euro uitspraak van Mark Rutte
Stoppen met faciliteren belastingontwijking multinationals
Nooit meer een toeslagenaffaire!
Mensen met een beperking voegen aan de arbeidsmarkt door jobcoaching

Vergrijzing

Kinderbijslag flink verhogen in een complex nieuw systeem
Selectieve migratie
Een quotum voor de hoeveelheid arbeidsmigranten
Beleid erop aansturen om kindertal te laten stijgen tot 1,8
Beroepsbevolking stimuleren op 10,5 miljoen Nederlanders (in combinatie met eerder genoemde punten)
AOW-leeftijd terug naar 65 jaar
Meer arbeidsperspectieven voor allochtonen
Verplichting vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand (die daartoe fysiek in staat zijn)
Nieuw overheidsprogramma om spaargeld te promoten voor pensioen
Vakbonden en overheid maken afspraken over vervroegd pensioen van zwaar werk en de daarbij behorende regelingen

MKB

oneerlijke concurrentie aanpakken

lastenverlichting voor werkgevers om hogere kosten minimumloon te compenseren

 

      binnenkort meer
 

By the Water

Word lid!

van de Beweging Verenigd Rechts & Allochtonen

bottom of page