top of page
Zorg & Volksgezondheid

Welzijn.

Zorg en Volksgezondheid

Wij behoren als land samen met een aantal andere naties tot de best presterende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Daar moeten we als land ook trots op zijn. De verenigde staten is met haar sterkste leger, sterkste economie en meest dominante land als cultuuruitwisselaar niet in staat geweest om haar gezondheidszorg zo effectief te maken als de onze. Er zijn talloze 

Ear Checkup

voorbeelden van mensen die geen medicijnen nemen na hun operatie, omdat het niet binnen het verzekeringspakket valt tot mensen die überhaupt niet naar een arts gaan vanwege de rekening die daaraan verbonden is.


In Nederland hebben wij tot 2006 een ander zorgstelsel gehad dan dat we nu hebben. Nederland bood toen twee soorten verzekeringspakketten aan. Mensen met een relatief laag inkomen hadden ziekenfonds verzekeringspakket en mensen met een relatief hoog inkomen hadden een particuliere verzekering. De verzekeringspakketten van het ziekenfonds waren veel goedkoper, met als doel om de lagere sociale klassen, toegang te geven tot dezelfde medische zorg als de rijkere Nederlanders.


Helaas was er een groot probleem en voornamelijk ook de reden waarom we nu een ander zorgstelsel hebben. Voor artsen was het systeem van deze twee verschillende verzekeringspakketten oneerlijk. Zij ontvingen namelijk een lagere vergoeding voor ziekenfonds pakketten dan van de particuliere verzekeringspakketten. De verleiding om alleen de laatste groep te behandelen werd steeds groter, omdat het meer winstgevend was. Het ziekenfonds kreeg hierdoor hele lange wachtlijsten en mensen met een (relatief) laag inkomen werden flink benadeeld door deze kwestie.


Vandaag hebben we allemaal een verplichte basisverzekering die we bij de zorgverzekeraars moeten afsluiten en voor degene die meer verzekerd wil zijn, krijgt aanvullende pakketten aangeboden die o.a. ook door de eigen gemeente worden aangeboden. Hiermee zijn de lange wachtlijsten opgelost.


Toch heeft BARV flinke kritiek op het huidige zorgstelsel en zien we weinig verbetering sinds 2006. Ons zorgstelsel is teveel gericht op marktwerking, waardoor er veel onderhandeld worden over de prijzen van een behandeling en de hoeveelheid. Bovendien worden mensen met een lager inkomen en daarmee een goedkoper verzekeringspakket nog altijd gediscrimineerd ten opzichte van mensen met een goed inkomen en de daarbij aangesloten verzekeringspakket.


Artsen weigeren patiënten die dezelfde ziekte ondergaan met een verzekeringspakket dat aangesloten is bij hun inkomen, als een persoon met een all-in verzekeringspakket om dezelfde (dure) medicijnen voor te schrijven. Zij krijgen daarvoor een goedkoper medicijn met een minder effectieve werking of krijgen te horen dat er momenteel niets gedaan kan worden en er door gegaan moet worden met dezelfde behandeling. Het idee dat de verplichte basisverzekering alle Nederlanders gelijkstelt tot medische zorg, is een mythe. De lange wachtlijsten zijn komen te vervallen, maar de houding van de arts ten opzichte van het verzekeringspakket van de patiënt is onveranderd. Geld is nog altijd de kwestie gebleven. De farmaceutische industrie speelt hier ook een hoofdrol in. Zij die de medicijnen ontwikkelen en produceren, bepalen de regels.
Ook de eigen risico is voor de lagere sociale klassen zijn gewoon nog steeds onbetaalbaar. Door de huidige inflatie, de stijgende prijzen in vrijwel alle goederen en diensten, de energierekeningen, het peperdure klimaatbeleid etc. zorgen ervoor dat de zorgtoeslag niet genoeg compenseert. Het eigen risico van 385 euro is te hoog.


Oplossingen
De BARV heeft een antwoord gekozen op deze maatschappelijke kwestie waarbij er zoveel mogelijk wordt gekeken naar het behartigen van de belangen van de rechts-conservatieve autochtone gemeenschap als de allochtone gemeenschap. Ons doel is altijd om deze twee gemeenschappen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om de polarisering in dit land eindelijk een das om te doen.
De oplossingen:

 

 • Ziekenfonds moet weer ingevoerd worden

Nederland moet weer met twee zorgsystemen gaan werken. Alle Nederlanders die een netto inkomen hebben, dat niet hoger is dan 130% ten opzichte van het sociale minimum hebben recht op een ziekenfonds verzekering. Deze groep Nederlanders kunnen de stijgende prijzen over de hele linie, de inflatie en de energierekening niet meer bijhouden in verhouding met wat zij verdienen. Daarom geeft deze beweging hen het recht om weer te kunnen ademen door ze financiële ruimte te geven op het gebied van zorg, waar in onze visie de overheid volledig verantwoordelijk voor is. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 

1) De groep Nederlanders die recht hebben op het ziekenfondspakket hebben toegang tot alle medische zorg als mensen met een verplichte basisverzekering

 

2) Een ziekenfonds pakket moet een flink gereduceerd tarief betreffen, toegankelijk voor de laagste inkomensklassen. Het hele idee van het ziekenfonds is om de lagere sociale klassen minder te laten betalen en hierbij dezelfde medische zorg te blijven bieden.

 

3) Artsen worden streng gecontroleerd door overheidsorganen op basis van hun gedragspatroon. Als er sprake is van het voortrekken van mensen met een basispakket in plaats van een ziekenfondspakket op een behandeling en zorg, dan wordt de betreffende arts op het matje geroepen en het Eed van Hippocrates getoetst. Bij vaststelling van overtreding kan de arts voor een voorwaardelijke tijd geschorst worden. Dit systeem kan alleen cruciaal werken als artsen geen onderscheid maken tussen de patiënten voor eigen winst.

 

4) Ondernemers die binnen deze groep vallen krijgen een speciale regeling met betrekking tot winstschommelingen. Hierdoor hoeft er niet steeds van pakket gewisseld te worden.
- Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk verlaagd tot de gemiddelde inkomensklassen
Het eigen risico wordt voor alle Nederlanders die minder dan 130% hoger verdienen ten opzichte van het sociale minimum afgeschaft.

 

Deze Nederlanders kunnen het eigen risico onder de huidige geopolitieke omstandigheden simpelweg niet meer betalen. Wel wordt voor hen de zorgtoeslag afgeschaft als zij over een ziekenfondspakket beschikken. Voor de rest van de samenleving staat hieronder in de tabel hoe wij het eigen risico per inkomensgroep willen indelen. De hoge(re) inkomensklassen zullen weinig of geen verschillen merken en kunnen op basis van hun inkomens goed op weg met het huidige tarief. Alle bedragen hier zijn bruto-inkomens en gaan alleen over gehuwden om de tabel niet te complex te maken. In de tabel gaan we alleen in op gehuwden om een beeld te kunnen geven van hoe het er ongeveer uitziet:


Inkomensklassen (euro per maand)       Eigen risico (euro)
0 t/m 1.650                                               Geen
1.651 t/m 2.809                                        100 euro
2.810 t/m 3.336                                        150 euro
3.337 t/m 4.038                                        200 euro
4.039 t/m 4.916                                        300 euro
4.917 t/m 6.321                                        300 euro
6.322 t/m 7.550                                        350 euro
7.551 t/m 8.780                                        385 euro
8.781 en meer                                          385 euro

 • Buraucratie fors verlagen door uniforme afspraken

De vraag op bovenstaande actie volgt dan ook met ‘Hoe gaan we de afschaffing van het eigen risico betalen?’ is als volgt:
Momenteel moeten zorgmedewerkers met verschillende zorgverzekeraars afspraken gaan maken, voornamelijk door wantrouwen vanuit de zorgverzekeraars. Deze bureaucratische manier van doen kost Nederland ongeveer 1,3 miljard euro. Wij willen door strikte controle vanuit de overheid ervoor zorgen dat zorgverzekeraars (met uitzondering van ziekenfonds) dezelfde afspraken maken, zodat ziekenhuizen zich kunnen focussen op de patiënt in plaats van het onderhandelen met de zorgverzekeraar. Onderhandelen doe je op een rommelmarkt en niet in de zorg!
Door deze werkwijze besparen we dus 1,3 miljard euro. Het afschaffen van het eigen risico voor de lagere inkomensklassen gaat 2,5 miljard euro kosten. Door ons partijprogramma is een forse verlaging van de bureaucratie maar een fractie die de overheid overhoudt om de afschaffing van het eigen risico voor de lagere inkomensklassen op te vangen. Ons immigratiebeleid, waarin samenvattend in feite dus arbeidsmigranten alleen binnen kunnen komen dankzij het Greencard systeem (oorlogsvluchtelingen worden gestimuleerd op vrijwillige remigratie of naar een opvangplek in de regio van het land van herkomst) en doormiddel van de tijdelijke ontheffing Schengenakkoord, houden we zo’n 7 miljard euro per jaar extra over. Het eigen risico kan door minder bureaucratische zorg en een strenger immigratiebeleid makkelijk gecompenseerd worden. Zorgpremies hoeven dus ook niet omhoog.

 

 • Salarissen in de zorg moeten verhoogd worden

De grootste reden waarom onze zorg zo onder druk staat is, omdat de lonen in de zorg niet in verhouding zijn met het werk die de zorgmedewerkers moeten verrichten. Veel mensen verlaten de zorg om in een andere sector te gaan werken en kijken zelfs naar het buitenland in de hoop op een beter salaris in de zorg daar. De arbeidsvoorwaarden moeten flink bijgesteld worden en het werk in de zorg weer aantrekkelijk gaan maken. Dit geldt ook voor CAO’s. Op deze manier kunnen we de vergrijzing ook beter opvangen.

 

 • Geen onderhandelingen meer (2)

Voor de BARV is de zorg geen rommelmarkt waar er onderhandeld kan worden. De zorg is het recht van iedere Nederland en iedereen die daar gebruik van wil maken, moet met vaste acceptabele prijzen te maken krijgen. Dit gaat ook over de duur en hoeveelheid behandelingen. Doordat de zorgverzekeraar en ziekenhuis hier niet meer over hoeven te onderhandelen verminderen automatisch de kosten en wordt de klant beter verzorgd.

 

 • Huidige euthanasiewet afschaffen en focus op ouderenzorg

De BARV is een partij met 4 ideologische principes waarvan er een het ‘confessionalisme’ is. Religie wordt altijd als basis genomen voor alle handelingen die we verrichten. Het is onze plicht om iedereen te kunnen helpen. Veel ouderen geven aan hun leven voltooid te hebben vanwege het feit dat ze eenzaam zijn. Ook zijn er ouderen die ondanks een grote kring, toch het gevoel te hebben niets meer bij te kunnen dragen aan dit leven en zien de moderne euthanasie methode als de oplossing.
Dit fenomeen kunnen wij als confessionele partij nooit accepteren vanwege het feit dat het plegen van euthanasie verboden is in de Abrahamse religies (Jodendom, Christendom en Islam). Hoewel wij geen religieuze partij zijn en voorstander zijn van de scheiding van kerk en staat, willen wij wel richting geven aan de maatschappij met betrekking tot religieuze normen en waarden.
Wij willen ons focussen in de investering van ouderenzorg. Er moeten projecten worden opgezet, waarbij ouderen zich kunnen vermaken. Ook moet er gefocust worden op mantelzorg. De moderne trend van tegenwoordig dat de overheid verantwoordelijk is voor het zorgen van ouderen totdat ze komen te overlijden, ondanks dat de familie makkelijk voor ze kunnen zorgen, is een inhumaan principe. De gemiddelde Nederlander kiest geld, werk en genot boven het verzorgen van de ouders die hun hele leven voor dit land hebben ingezet en vergeet dat mantelzorg toch echt onderdeel van ons leven is. Mantelzorg kan ook gebeuren via innovaties zoals generatiewoningen, waar we een grote voorstander van zijn (zie hoofdstuk wonen). Wij zijn verantwoordelijk over onze eigen ouders (zover fysiek in staat), maar de overheid moet haar taken op ouderenzorg wel uitbreiden en deze groep stimuleren en ervan overtuigen dat een leven nooit voltooid kan zijn. Er valt altijd wat te leren. Generatiewoningen kunnen hier een goede oplossing voor zijn. Ouderenzorg (mantelzorg) wordt gestimuleerd in combinatie met faciliteiten door de overheid. Voor zover de bejaardentehuizen er nog altijd zullen zijn, zullen wij bezuinigingen niet accepteren op deze helden. Ook niet op eten en drinken, zie de laatste plannen van het kabinet.

 • Morning – afterpil gratis voor alle vrouwen

 

Momenteel valt de morning-afterpil binnen de basisverzekering. Helaas is dit wel onderdeel van het eigen risico en moeten vrouwen dus zelf hiervoor betalen. Één pil kost al gauw tussen de 15 tot 20 euro en is daarmee zeker niet goedkoop. Wij willen dat alle vrouwen in Nederland gratis gebruik kunnen maken van deze pil bij de lokale apotheek of drogist. Hiermee willen we (seks)partners ook echt de kans aanbieden om oplettend te zijn. Wij hopen dat de huidige abortus wetgeving hiermee ook veel minder toegepast hoeft te worden. Voorkomen is beter dan genezen!

Corona

Corona

Image by CDC

Het coronavirus (COVID-19) is een infectieziekte die eind 2019 is ontstaan in China, afkomstig vanuit het plaatsje Wuhan. In deze stad staan er verschillende laboratoria waar vaker wordt geëxperimenteerd met virussen en gevaarlijke stoffen. Het is zeer waarschijnlijk dat het coronavirus uit een van deze labs is ontsnapt. Of dit per ongeluk of met opzet is gebeurd laten we hierbuiten. Wij willen kijken naar wat we zeker weten.

Tussen 2020 en 2022 heeft het Nederlandse kabinet (en wereldwijd) verschillende lockdowns afgekondigd. Het idee achter de invoering van een lockdown was voor de overheid om de verspreiding van het virus in te dammen. Doordat er minder mensen bij elkaar komen krijgt het coronavirus ook minder grip om zich snel te verspreiden. Hierdoor sterft het coronavirus langzaam af en daalt de verspreidingswaarde weer onder de 1 ( verspreidingswaarde = De waarde die aangeeft hoeveel personen door een besmet persoon, besmet raken. Als de waarde bijvoorbeeld 1,3 is dan besmet een besmet persoon 1,3 andere personen).

Wij kunnen dit niet ontkennen en waarschijnlijk zijn we daar ook niet toe in staat. Als we naar verschillende bronnen, websites en wetenschappers kijken dan klopt het ook voor een groot deel dat lockdowns de verspreiding van het coronavirus hebben vertraagd. Dit klinkt eigenlijk ook wel logisch. Als weinig mensen bij elkaar zijn, dan heeft het coronavirus dus ook weinig kans om te verspreiden. Wij bekritiseren als partij wel de manier waarop deze lockdowns zijn ingevoerd. Keer op keer heeft het kabinet van Rutte de lockdowns ingevoerd wanneer de besmettingen zich op een hoogtepunt bevinden. Het is wereldwijd bekend dat voorkomen beter is dan genezen. Iets waar ons kabinet zich zeker niet aan heeft gehouden. In plaats van basismaatregelen in stand houden die de verspreiding had kunnen stabiliseren en de economie niet verder kunnen schaden, heeft het kabinet er telkens voor gekozen om aan het eind van een besmettingscyclus (bijna) alle maatregelen los te laten om bij een volgende hoogtepunt weer een totale lockdown in te voeren. Dit heeft tot een grote polarisatie in ons land geleid die we vandaag nog hard voelen. Wij bekritiseren deze manier van virusbestrijding en vragen ons überhaupt af of de Nederlandse lockdowns wel echt een effect hebben gehad hierop. Vaak werden onze lockdowns ingevoerd op de hoogtepunt van een besmettingsfase, waarna het weer daalde. De vraag is dus of de lockdown hier aan heeft bijgedragen of dat het aantal besmettingen sowieso weer zouden gaan dalen.

Een lockdown is een zeer hard ingrijpinstrument waar wij uiteindelijk niet voor zouden kiezen. In ieder geval niet voor een virus met een mortaliteitscijfer van 0,15. Dit getal staat voor het percentage aantal mensen dat na besmetting met het coronavirus ook daadwerkelijk sterven. Een tegenargument hierop die vaak wordt gegeven is dat dit getal zo laag is gebleven door de lockdowns die zijn ingevoerd. Wij trekken dit argument in twijfel als we kijken naar andere landen. Er zijn genoeg landen geweest die helemaal niet voor een lockdown hebben gekozen. Daarin zien we nagenoeg hetzelfde patroon als landen die wel een lockdown invoeren.

In plaats van een lockdown, dat grote economische en sociale gevolgen heeft voor ons als geheel, willen wij juist inzetten op forse investeringen in de zorg en het beschermen van onze ouderen door hen extra hulp en faciliteiten aan te bieden. Zeker nu ons land zo diep in de vergrijzing zit.

Helaas was de lockdown niet het enige instrument dat is gebruikt. Het kabinet heeft ook gekozen om voor een bepaalde periode een avondklok in te voeren. Tijdens de coronacrisis werd er met volle overtuiging vanuit het kabinet aangegeven dat dit echt effectief is in de bestrijding van het coronavirus, terwijl achteraf is gebleken dat de avondklok geen enkel effect heeft gehad in de verspreiding. Wij zijn hier dus echt fel tegenstander van en wat ons betreft mag er in Nederland nooit meer een avondklok komen, tenzij er hier sprake is van een oorlog.

Na de lockdowns, de avondklok en de polarisatie tot gevolg, was Nederland nog helaas niet klaar met deze nachtmerrie. Het kabinet besloot een keuze te maken, waarvan wij vandaag nog steeds met verafschuwing naar terugkijken. We hebben het over de QR-code. In Nederland werd er een 3G beleid ingevoerd waarin alleen gevaccineerden, geteste of herstelde mensen toegang hadden tot verschillende publiek sociale voorzieningen. Dit discriminerende beleid heeft uiteindelijk geleid tot een enorme polarisering in dit land, waarin verschillende groepen recht tegenover elkaar stonden. Ook de allochtone gemeenschap liet zich op straat en via sociale media flink van zich horen en uitte zich zeer kritisch tegen deze vorm van beleid, die voor allochtonen met een naar verleden uit het land van herkomst sterk deed terugdenken.

Ondanks of je het nou eens was met de lockdowns of niet, nam de overheid hier toch echt een stap te ver. Het gevaar van het coronavirus was absoluut niet in verhouding tot de ingrijpende en discriminerende maatregelen die het kabinet nam met het 3G beleid. We spreken hiermee van disproportioneel beleid. Ook moeten we ons eens afvragen of dit beleid het niet alleen maar erger heeft gemaakt voor de volksgezondheid. Mensen die continu afstand van elkaar moeten houden, een mondkapje op moeten hebben, dagelijks verplicht moeten testen om naar werk te kunnen gaan, met hele gezin thuis blijven als er een iemand ziek is. Een samenspel van al deze zaken leidt juist tot een veel slechtere weerstand en daarmee tot een verzwakt immuunsysteem. Ook leiden depressie, angst en verveling (als gevolg van dit beleid) tot een grotere kans op besmetting of zelfs ziek worden.

Wij willen een crisis zoals deze nooit meer op deze manier meemaken, dat is zeker. Wij willen nooit meer maatregelen invoeren die vergelijkbaar zijn met die van het coronavirus. Het MKB merkt hier nog steeds de economische gevolgen van. Ook op sociaal vlak zijn er veel studenten en ouderen die een zeer grote depressie hebben gehad, met soms zelfmoorden tot gevolg. We moeten met z’n allen in de spiegel kijken en ons afvragen dat wanneer de terug in de tijd zouden gaan naar begin 2020 of we dan weer gekozen zouden hebben voor deze zware ingrijpinstrumenten of zouden we de gevaren van het coronavirus dit keer juist afstemmen op de kwetsbare groepen, zonder onze economie en solidariteit op het spel te zetten.

Oplossingen

 • Basisadviezen om oplettendheid te creëren

Het is belangrijk dat bij een eventuele volgende epidemie of pandemie, we goed kijken naar wat we al eerder hebben gedaan. Basisadviezen zijn echt succesvol om de verspreiding van een virus te verminderen. Als mensen bewuster worden om bijvoorbeeld in de elleboog te niezen of door uit respect wat afstand te houden van een ander in een drukke supermarkt, dan kunnen we al een heel eind komen. Belangrijk dus om goed op ons eigen gedrag te letten. Onder de basisadviezen vallen voor ons:

 1. Afstand houden van je medemens

 2. Niezen in de elleboog

 3. Was je handen regelmatig

 4. Niet knuffelen of kussen

 5. Eet extra gezond (met name vitamine D)
   

 • Tegen een totale lockdown

De BARV wil nooit meer een totale lockdown zien in ons land. De economische gevolgen zijn te schadelijk, waarvan de gevolgen nog ver na het einde van een lockdown merkbaar zijn. Los van de rampzalige economische gevolgen vinden we het überhaupt niet verantwoord. Wij zeggen niet dat er geen maatregelen ingevoerd mogen worden. Als er in een land sprake is van een vreselijke epidemie dan mag de overheid zeker ingrijpen bij een uitbraak. Zij zijn overigens verantwoordelijk voor onze volksgezondheid. Wij uiten ons alleen expliciet tegen een totale lockdown. Iedereen mag dus alleen naar buiten voor noodzakelijke dingen zoals boodschappen doen of werken in zo’n geval. Dit heeft geleid tot een grote polarisatie in ons land, op economisch en sociaal vlak. Voor ons wegen de argumenten voor een totale lockdown nooit op tegen het verslaan van een epidemie.

Wij willen ons juist gaan focussen op het beschermen van kwetsbare groepen door hen extra middelen en faciliteiten aan te bieden. Bijvoorbeeld door in de buurt een vrijwilligersorganisatie op te stellen om ouderen die hun huis niet uit willen de boodschappen te laten bezorgen aan de deur.

 

 • Tegen een 3G of 2G beleid

Het 3G beleid was in onze visie schandalig. Wij willen nooit mensen op basis van hun medische status uitsluiten om deel te kunnen nemen aan publiek sociale voorzieningen. Hier zit totaal geen solidariteit in en staat dus haaks op onze principes als partij. De overheid heeft tijdens de coronacrisis geen enkel rekening gehouden met de proportionaliteit van het 3G beleid in tegenstelling tot de gevaren van het coronavirus. In plaats van forse investeringen in de zorg kozen zij ervoor om niet-gevaccineerden uit te sluiten. Wel hadden niet-gevaccineerden toegang als ze zich liet testen, maar niemand staat erop te wachten om zich dagelijks te laten testen om te kunnen werken of voor een drankje in een café. Wat ons betreft nooit meer een 3G (en zeker geen 2G) beleid!

 • Garantie dat er nooit een (verkapte) vaccinatieplicht komt

Tijdens de coronacrisis is heel vaak de discussie gekomen of er een vaccinatieplicht moest worden ingevoerd. Zeker toen het kabinet eind 2021 overwoog om van een 3G beleid over te stappen naar een 2G versie. Dit hield in dat alleen gevaccineerden en herstelden toegang zouden krijgen tot sociale voorzieningen. Wij willen ons expliciet uitdrukken dat we mensen nooit willen dwingen om zich te laten vaccineren. Wij raden het wel aan. In het verleden hebben we de bof, rodehond en mazelen geëlimineerd door ons vaccinatieprogramma, maar dwingen willen we nooit. Daarom willen wij garanderen dat er nooit een vaccinatieplicht in Nederland wordt ingevoerd.

 • Forse investeringen in de zorg

Onze zorg heeft er tijdens de coronacrisis flink onder druk gestaan. Nu nog altijd overigens. Doordat het kabinet er jarenlang heeft bezuinigd op de zorg en met name de IC, hebben we door een toename aan opnames steeds problemen gehad met de capaciteiten in de zorg. Dit was niet alleen tijdens de coronacrisis. Ook in de jaren daarvoor in verschillende griep epidemieën kwam onze zorg keer op keer onder zeer grote druk te staan, waardoor de IC vol lag en er niemand meer bij kon komen. Wij willen met het geld dat we besparen op het terugdringen van de bureaucratie in de zorg, de forse besparing op het asielbeleid en de verlenging van het klimaatakkoord op korte termijn onze zorg flink gaan verbeteren. Er moet meer bedden komen, hogere salarissen, aantrekkelijke arbeidscontracten en een grote noodvoorraad en moderne apparatuur en middelen op een eventueel volgende epidemie.

 • Nooit meer een avondklok

Over veel zaken met betrekking tot coronamaatregelen kunnen we van mening verschillen, maar de avondklok is toch echt een maatregel die alle grenzen had overschreden. Het kabinet bepaalde voor een bepaalde periode dat er na 20:30 niemand meer naar buiten mocht gaan. Wie dat toch deed riskeerde een boete van 95 euro. Wel waren er uitzonderingen voor mensen die bijvoorbeeld hun hond moesten uitlaten. Hier werd al snel misbruik van gemaakt, doordat mensen met opzet pas ’s avonds hun hond uitlieten of hun huisdier uitleende aan een vriend. Er zit geen enkel wetenschappelijk argument of logica achter de avondklok om een virus te bestrijden. De meeste activiteiten gebeuren sowieso overdag, wanneer we boodschappen doen, naar school of werk gaan of andere zaken moeten regelen.

Wij willen dat de avondklok nooit meer ingevoerd gaat worden om een epidemie of pandemie te bestrijden. Ook willen wij dat alle avondklok boetes die uitgedeeld zijn, kwijt te schelden. Mensen die de boete hebben betaald krijgen het bedrag terug gecompenseerd.

 • Compenseren sectoren die gevolgen maatregelen nog steeds voelen

 

 • Tegen de permanente coronawet

Het kabinet is bezig met het invoeren van een permanente coronawet die onderdeel gaat worden de Wet publieke gezondheid. Hiermee kan de overheid op ieder moment een mondkapjesplicht opleggen, een lockdown invoeren of het coronatoegangsbewijs (3G beleid) herintroduceren. Hoewel we het goed vinden dat er een grondslag komt voor dit soort zaken om machtsmisbruik te kunnen voorkomen, zijn we het niet eens met de inhoud.

Wij willen geen mondkapjesplicht, totale lockdown, 3G beleid of zelfs een avondklok die op verbazingwekkende wijze nog door de Raad van State is aanbevolen. De permanente coronawet moet bestaan een uit een basispakket van maatregelen die ingevoerd kunnen worden bij een epidemie of pandemie, maar dit mag niet leiden tot het buitensluiten van bepaalde groepen in de samenleving of tot het dwingen van mensen om een mondkapje te dragen. Wij willen ons focussen op een campagne om mensen bewust te maken van hoe ze om moeten gaan met een epidemie en hoe ze de medemens en zichzelf het beste kunnen helpen. Wij willen ons vooral verder gaan focussen op een gezonde samenleving, waarin we gaan kijken naar ons eetpatroon. Minder snoep, chips en chocolade en meer groente en fruit. Het zijn namelijk vooral mensen met onderliggende klachten en obesitas die slachtoffer worden van een besmetting.

bottom of page